Reference

Uvádět v referenční listině všechny drobné projekty, studie, geologické práce a méně rozsáhlé analýzy není asi nutné. Ale rádi bychom se pochlubili dokončenou realizací projektu z OPŽP, kde jsme byli příjemci dotace.

Název projektu: Analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží v k.ú. Kladruby nad Labem na podzemní vody a na řeku Labe

Spolufinancovaný: z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

Číslo projektu: CZ.1.02/4.2.00/10.09171

Realizace: 2012

Lokalita: Kladruby nad Labem

Cílem projektu: byla realizace průzkumných prací za účelem doplnění informací o stávajícím rozsahu znečištění sedimentů, zemin, podzemních a povrchových vod a o preferenčních cestách šíření kontaminantů. Dalším cílem bylo zpracování analýzy rizik shrnující výsledky průzkumných prací s vyhodnocením reálných rizik souvisejících s existencí znečištění saturované i nesaturované zóny horninového prostředí na dvou lokalitách, které se nacházejí v katastru obce Kladruby nad Labem. Součástí vyhodnocení bylo rovněž posouzení závažnosti znečištění a jeho dopadu na lidské zdraví případně na složky životního prostředí, včetně případného návrhu nápravných opatření vedoucích k eliminaci zjištěných rizik.